Quy Hoạch Quận Ninh Kiều Cần Thơ

Quy Hoạch Quận Ninh Kiều Cần Thơ

Quy hoạch đất quận Ninh Kiều, Tp Cần  Thơ . Nhằm góp phần vào phát triển của trung tâm thành phố – Vietcomland.vn  thông  tin về việc  điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020 của Thành Phố Cần Thơ  nói chung và Quận Ninh Kiều nói riêng.

Quy-Hoạch-Quận-Ninh-Kiều

                ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               THÀNH PHỐ CẦN THƠ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-                                                        ———-

Số: 1034/QĐ-UBND                           Cần Thơ, ngày 04 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ninh Kiều

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ

quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ

trưởng Bộ Tài nguvên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch,

kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất

và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trong năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình

số 1349/TTr-STNMT ngày 26 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ninh Kiều với các

nội dung chủ yếu sau: Xem Tại Đây