xác định giá đất cụ thể

xác định giá đất cụ thể

Xác Định Giá Đất Cụ: Sau vô vàn động thái mạnh mẽ của chính quyền, giá đất tại những điểm nóng trên cả nước đã ổn định hơn. Tuy nhiên, với sự biến động của thị trường đất thì những vấn đề cách tính giá cũng được nhiều người quan tâm. Theo dõi bài chia sẻ Sau đây để nắm được tình hình về giá và những tính giá đất theo Luật nhé!

Theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11. Giá đất và cách tính giá đất theo quy định pháp luật được quy định và tư vấn chi tiết:

Nguyên tắc và cách tính giá đất

1. Cách tính giá đất phải bảo đảm những nguyên tắc

a) Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá.

b) Theo thời hạn sử dụng đất.

c) Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất với cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng. Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi với đấu giá quyền sử dụng đất. Hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất.

d) Cùng một thời điểm, những thửa đất liền kề nhau với cùng mục đích sử dụng. Khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì với mức giá như nhau.

2. Chính phủ quy định cách tính giá đất

Khung giá đất
Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa. Hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

Bảng giá đất và giá đất cụ thể
Căn cứ tiêu chuẩn và cách tính giá đất và khung giá đất. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước lúc ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần. Và được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

bảng giá đất ảnh 2
Theo quy định bảng giá đất từng địa phương phải thích hợp với quy định của luật
Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, lúc Chính phủ điều chỉnh khung giá đất. Hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Trước lúc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất ít nhất 60 ngày. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan với tính năng xây dựng khung giá đất xem xét. Trường hợp với chênh lệch lớn về giá đất tiếp giáp giữa những tỉnh, thành thị thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong những trường hợp

a) Tính tiền sử dụng đất lúc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần tổng diện tích trong hạn mức. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần tổng diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

b) Tính thuế sử dụng đất.

c) Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước lúc gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước. Đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất với thu tiền sử dụng đất. Công nhận quyền sử dụng đất với thu tiền sử dụng đất. Đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển lựa giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức với tính năng tư vấn xác định giá đất. Tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập tin tức về thửa đất. Giá đất thị trường và tin tức về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai. Áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước lúc trình UBND cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Chủ tịch. Kèm theo đại diện của cơ quan, tổ chức với liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong những trường hợp

hướng dẫn cách tính giá đất ảnh 3
Tùy từng trường hợp mà bảng giá đất sẽ với những điều chỉnh phù hợp
a) Tính tiền sử dụng đất lúc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần tổng diện tích đất ở vượt hạn mức. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. Đối với phần tổng diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

b) Tính tiền sử dụng đất lúc Nhà nước giao đất với thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất.

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất lúc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất với thu tiền sử dụng đất. Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

đ) Tính tiền bồi thường lúc Nhà nước thu hồi đất.

5. Chính phủ quy định chi tiết cách tính giá đất

giá đất theo luật ảnh 4
Cần tel tư vấn để biết cách tính giá đất thích hợp nhất
Tư vấn xác định giá đất được thực hiện trong những trường hợp
a) Khi xây dựng, điều chỉnh khung giá đất. Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể mà cơ quan nhà nước với thẩm quyền với yêu cầu.

b) Khi giải quyết khiếu nại về giá đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước với thẩm quyền, những bên với liên quan.

c) Khi thực hiện mua bán dân sự liên quan đến giá đất cụ thể mà những bên với yêu cầu.

Điều kiện vận hành của tư vấn xác định giá đất phải thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Việc xác định giá đất phải độc lập, khách quan, trung thực. Tuân theo nguyên tắc, phương pháp định giá đất quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai 2013.

Giá đất do tư vấn xác định là một trong những căn cứ để cơ quan nhà nước với thẩm quyền quy định.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức với tính năng tư vấn xác định giá đất
Quyền của tổ chức với tính năng tư vấn xác định giá đất

a) Thực hiện tư vấn xác định giá đất theo quy định của Luật này. Luật giá và quy định khác của pháp luật với liên quan.

b) Yêu cầu bên thuê tư vấn đáp ứng thông tin, tin tức với liên quan đến việc tư vấn xác định giá đất.

c) Đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hoặc hủy hợp đồng tư vấn xác định giá đất lúc bên thuê tư vấn vi phạm điều kiện trong hợp đồng.

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của tổ chức với tính năng tư vấn xác định giá đất
a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả tư vấn.

b) Thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng tư vấn xác định giá đất với bên thuê tư vấn.

c) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước với thẩm quyền. Báo cáo cơ quan nhà nước với thẩm quyền về tổ chức, kết quả vận hành tư vấn.

d) Thực hiện nghĩa vụ về thuế và những nghĩa vụ tài chính khác với liên quan.

đ) Đăng ký danh sách định giá viên và việc thay đổi. Bổ sung danh sách định giá viên với cơ quan nhà nước với thẩm quyền.

e) Lưu trữ hồ sơ, tin tức về kết quả tư vấn xác định giá đất.

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Với những chia sẻ này, hy vọng quý khách với thêm kiến thức cơ bản về giá đất. Nếu còn thắc mắc vấn đề gì, quý khách với thể truy cập vào Vietcomland.vn để tìm hiểu thêm.